جستاری در نیهیلیسم (1)

نوشته شده توسط : محمد منتظری در تاریخ : ۱۳۸٧/٦/٢٠و در ساعت :٧:٤۳ ‎ب.ظ

ادوار تاریخی نیست انگاری در غرب

نیهیلیسم

نیهیلیسم "Nihilism" یا نیست انگاری از ریشه کلمه "Nihil" است. نیهیل در لغت به معنای نیست و یا هیچ است و به فارسی، نیهیلیسم را می توان هیچ انگاری یا نیست انگاری ترجمه کرد.

 

کتاب: نیهیلیسم

نویسنده: شهریار زرشناس

نشر: کانون اندیشه جوان

 

این کتاب در فصل اول به تبیین معنای لغوی و اصطلاحی نیهیلیسم و همچنین صور و اقسام آن یعنی "نیهیلیسم معرفت شناختی" و "نیهیلیسم ما بعد الطبیعی" می پردازد. همچنین اجمالا به ادوار سه گانه نیهیلیسم در تاریخ تمدن غرب اشاره می کند:

نیهیلیسم در دسته بندی ادوار تاریخی خود به سه بخش عمده منقسم می شود:

1- نیست انگاری کاسمو سانتریک یونانی-رومی

2- نیست انگاری مستتر و شبه شریعت مآبانه قرون وسطایی

3- نیست انگاری مضاعف و اومانیستی مدرن

هر سه صورت نیهیلیسم فوق الذکر با وجود تفاوت ها در یک امر مشترک اند: هر سه به نفی و انکار مستقیم یا غیر مستقیم حق و حضور و هدایت قدسی مشغول اند.

در فصل دوم این کتاب به مفهوم نیهیلیسم از منظر نیچه، داستایوسکی و هیدگر پرداخته شده است.

در بخش اول به نیچه به عنوان اولین متفکر پست مدرن اشاره شده و تناقضات او در رابطه با رد نیهیلیسم بررسی شده است.

در بخش دوم گفته شده که چطور داستایوسکی نماینده تفکر سر گردان و متزلزل مردم روسیه در دهه های پایانی قرن نوزده در تقابل فرهنگ و تدین روسی با شکاکیت گرائی غربی بوده است.

همچنین در بخش سوم بیان می شود که هیدگر علی رغم تمام تلاشش برای عبور از ساحت نیست انگاری، تنها اندکی از نیچه فراتر می رود، چرا که او هنوز به تفکر متافیزیک ماقبل سقراطی دلبسته است.

فصل سوم ادوار سه گانه نیست انگاری در غرب را بر می شمرد و دو دوره اول آن را به اجمال توضیح می دهد.

حلقه اول از زنجیره نیست انگاری غرب، نیهیلیسم کاسموسانتریک یونانی-رومی است که در این بخش به تشریح ویژگی های آن پرداخته می شود.

بخش دوم به بررسی نیهیلیسم قرون وسطایی مستتر در لفاف شریعت مآبی شبه دینی می پردازد و در ذیل آن سه دوره آبا کلیسا، عصر اسکولاستیک و دوران زوال و انحطاط قرون وسطی را مطرح می کند.

فصل چهارم به بحث در باب نیهیلیسم مدرن _به عنوان سومین دوره از ادوار سه گانه نیهیلیسم در غرب_ پرداخته و آن را در نوبت خود به سه دوره جزئی تر تقسیم می نماید: 1-نیست انگاری مدرن رنسانسی 2-نیست انگاری ارزش گذار عصر به اصطلاح روشنگری 3-نیست انگاری خود ویرانگر پسامدرن که دوره آخر را واگذاشته و به تشریح دو بخش نخست می پردازد.

ویژگی بارز نیست انگاری مدرن رنسانسی وجه نفی و سلب آن است. این قسم از نیهیلیسم به انکار گسترده آنچه تحت عنوان اخلاق یا تدین در رنسانس مطرح بوده، می پردازد، اما در مقابل این رویکرد سلبی هیچ جهان بینی منسجمی ارائه نمی کند.

در مقابل نیست انگاری ارزش گذار عصر روشنگری وجه ایجابی بارزی دارد از آن جهت که به ارائه ایدئولوژی و تمدن سازی بر پایه ی سکولاریسم و اومانیسم می پردازد.

در فصل پنجم و در تشریح نیهیلیسم پسامدرن و در ادامه تبیین ادوار سه گانه نیهیلیسم مدرن در فصل چهارم اینطور آمده که این قسم از نیهیلیسم مانند نیست انگاری رنسانسی صبغه سلبی و انکاری دارد اما با این تفاوت که نه تنها صورت های مذهبی و اخلاقی را نفی می کند، بلکه بنیان های سکولاریستی و اومانیستی مدرن خود را نیز انکار می نماید. از این رو می توان این صورت نیست انگاری _که صورت نهایی و کاملا بسط یافته نیست انگاری غربی از زمان تمدن یونانی-رومی تا زمان حاضر است_ را "نیست انگاری خود ویرانگر" نام نهاد.

فصل پنجم همچنین به تشریح ویژگی های شأن پست مدرنی نیهیلیسم و همچنین انسان نوعی زاده تفکر نیست انگاری خود ویرانگر می پردازد.

و در نهایت فصل آخر، نیهیلیسم در ایران را مورد واکاوی قرار می دهد. در این بخش اشاره شده که سرزمین هایی که در خارج از محدوده غرب قرار دارند دو واکنش متفاوت در مواجهه با تهاجم غرب از خود نشان دادند:

1-مانند ژاپن در ذات فرهنگ غرب حل شده و در اصطلاح غربی شدند.

2-تعدادی دیگر از آنها، آثار و صفات غرب را برداشت کردند که می توان ایشان را "غرب زده" نامید که خود به دو دسته منقسم می گردند: 1)آنان که صفات غرب را درونی کردند که به آنها غرب زده مدرن اطلاق می شود و 2)آنان که در درونی کردن صفات غرب نا موفق بودند که می توان ایشان را در اصطلاح "غرب زده شبه مدرن" نامید که دسته اخیر جزو نازل ترین و منحط ترین اقسام غرب زدگی است.

ایران در دسته "غرب زده های شبه مدرن" قرارا دارد.

در نهایت نویسنده یگانه راه رهایی از این نیست انگاری را چه برای غرب و چه ملل غرب زده، پیگیری تفکر و سلوک دینی عنوان می کند.